Innboforsikring


Innboforsikring

Vår innboforsikring kalles hjemforsikring - og dekker rettshjelp for deg som privatperson og sikrer erstatning ved skade på innbo og løsøre. Hjemmet ditt skal være et sted hvor du trives og er trygg, så la oss ta oss av forsikringen.

Hos oss er det enkelt og greit å forsikre hjemmet ditt - vår hjemforsikring dekker uforutsette hendelser og skader på dine eiendeler i hus og leilighet.


Sjekk pris


Våre dekninger

Super
Standard

Dekker tyveri fra bil, båt, campingvogn, container, skiboks og annen oppbevaringsboks. Også fra andre steder som er unntatt i standardvilkårene, med inntil 20 000 kroner. Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 30 000 kroner.

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Dekker skade ved utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

ID-sikring hjelper med å forebygge, oppdage og begrense identitetstyveri. Hjelpetjeneste ved nettmisbruk innebærer hjelp til å fjerne uønsket og krenkende innhold på nettet. *Eksisterende kunder får dette inkludert fra fornyelse, tidligst 1. november. Hvis du ikke ønsker å vente til fornyelse, kan du ringe oss for å få lagt til dekningen i eksisterende avtale.

Dekker tyveri fra bygning. Tyveri fra boligens uteareal, er begrenset med tilsammen 10 000 kroner. Ved tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller/loft/garasje, er erstatningen begrenset med til sammen 30 000 kroner. Ved superdekning gjelder ikke denne begrensningen.

Dekker merutgifter til alternativt bosted dersom boligen din er ubeboelig som følge av skade. Standard innboforsikring dekker inntil 50 000 kroner. Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Dekker tap av matvarer i fryser ved for eksempel langvarig strømbrudd. Standard innboforsikring dekker inntil 10 000 kroner Super innboforsikring har ubegrenset sum.

Tyveri av låst sykkel. Standard innboforsikring dekker inntil kr 5.000 per sykkel. Super innboforsikring dekker inntil kr 10.000 per sykkel.

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom, stormflo og jordskjelv.

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som gjelder deg og din familie, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000.

Innboforsikring

Innboforsikring kalles også hjemforsikring. Den dekker rettshjelp for deg som privatperson og sikrer erstatning ved skade på innbo og løsøre. Dette gjelder skader som oppstår ved naturfenomener som for eksempel lynnedslag, brann, vannskader ved brudd på rørledning, eller ved tyveri og hærverk.

I tillegg dekker en innboforsikring løst tilbehør til motorkjøretøy, fritidsbåt på inntil 15 fot og varetilhenger. En forutsetning er at gjenstandene ikke er oppbevart i fellesrom, fellesgarasje eller bygninger som er åpne for alle. Løsøre på bygge- og anleggsplass er heller ikke dekket av forsikringen.

Skulle noe skje er det godt å slippe ekstra ventetid på forsikringen. Dette er vi i Instabank Forsikring klare over. Derfor strekker vi oss for å gi våre kunder et raskt skadeoppgjør. Vi gir deg også 10 % nettrabatt på alle våre forsikringer dersom du fullfører kjøpet på nett.

Når du ikke eier egen bolig

Denne type forsikring passer bra for deg som bor i borettslag eller leier leilighet eller hybel. Innboforsikring dekker altså ikke skade på selve bygningen. Et unntak fra dette er bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker. Hvis du eier egen bolig vil det være nødvendig å kjøpe en husforsikring i tillegg til en innboforsikring.

Er du student og bor på hybel?

Visste du at du at ditt innbo er dekket gjennom dine foreldres forsikring så lenge du er folkeregistrert hos dem? Når du melder flytting, bør du kjøpe egen forsikring.

Super innboforsikring

Velger du denne varianten, får du dekket flere tilfeller enn ved standardvarianten. Dette kan være aktuelt for deg som i tillegg ønsker ekstra forsikring av innbo og løsøre i bil, båt og campingvogn. Forsikringen vil da dekke skader som skjer innen Norden, på inntil kr 100 000. Innbo og løsøre vil også være forsikret under privat transport med denne varianten.

Finn den beste forsikringen for dine behov

Våre kunderådgivere svarer gjerne på spørsmål om hvilken type innboforsikring som vil passe best for dine behov.

Hva dekkes?

Innboforsikring dekker skade på innbo og løsøre.

Hva som er omfattet av forsikringen

Innboforsikring, også kalt Hjemforsikring, er en kombinert forsikring som omfatter:

 • Innbo og løsøre
 • Rettslig erstatningsansvar i egenskap av privatperson etter gjeldende rett
 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist som privatperson

I tillegg er følgende omfattet med sumbegrensninger:

 • Eget yrkesløsøre og varer
 • Rekonstruksjon av notater, manuskripter og tegninger
 • Løst tilbehør til motorkjøretøy
 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk
 • Varetilhenger
 • Opphold utenfor hjemmet når boligen er ubeboelig på grunn av skade
 • Bygningsmessig innredning påkostet av deg som leietaker

Hvilke skader dekkes

Standard innboforsikring dekker skader som er/skyldes:

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektriske fenomen
 • Naturskade
 • Vannskader og brudd på rørledning
 • Tyveri, hærverk, ran og overfall
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning

Super innboforsikring

 • Høyere forsikringssum for de fleste av dekningene i Standard innboforsikring
 • Tyveri fra bil, båt og campingvogn
 • Skader innen Norden på innbo eller løsøre som skyldes plutselig ytre årsak inntil kr 100 000
 • Flytteforsikring under privat transport


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Standard innboforsikring dekker ikke:

 • Løsøre i bygninger som er åpne for alle
 • Løsøre i fellesrom som fellesgarasje
 • Motorkjøretøy, samt fastmontert tilbehør og dekk/felger
 • Løsøre på brygge- og anleggsplass

Hvilke skader dekkes ikke

Standard innboforsikring dekker ikke skader som er/skyldes:

 • Sopp, råte eller bakterier
 • Vanninntregning som ikke er fra grunn eller terreng
 • Riper og lignende på glass og sanitærporselen
 • Svi- pg gnistskader som ikke har kommet som følge av brann

Super innboforsikring dekker ikke

 • Motorkjøretøy, samt fastmontert tilbehør og dekk/felger
 • Vanninntrenging som ikke er fra grunn eller terreng
 • Riper og lignende på glass og sanitærporselen
 • Svi- og gnistskader som ikke har kommet som følge av brann

Er det unntak fra den valgfrie egenandelen?

 • Ansvarsskade kr 4.000
 • Rettshjelpsutgifter kr 4.000 + 20 % av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandelen
 • Naturskader kr 8.000
 • Hvis FG-godkjent innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med kr 4.000.

Hva er egenandelen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Instabank er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

Kan samboere ha felles innboforsikring?

Ja, forsikringen gjelder for samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Er det viktig å ha riktig forsikringssum på innbo?

Ja, fordi forsikringssummen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en eventuell skade.